PHP Classes

File: README-PL.md

Recommend this page to a friend!
  Classes of adam berger   Coin PHP Blockchain Library   README-PL.md   Download  
File: README-PL.md
Role: Documentation
Content type: text/markdown
Description: Documentation
Class: Coin PHP Blockchain Library
Manage a wallet of value data using blockchain
Author: By
Last change:
Date: 3 years ago
Size: 2,166 bytes
 

Contents

Class file image Download

Creative Commons Uznanie autorstwa-U?ycie niekomercyjne 3.0 Polska.

cc logo Uznanie autorstwa-U?ycie niekomercyjne 3.0 Polska (CC BY-NC 3.0 PL)

Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Poland License.

Projekt jest w fazie rozwojowej, wczesna alfa i mo?e zawiera? b??dy.

Dla kogo jest przeznaczony Coin? Przede wszystkim dla ludzi, którzy potrzebuj? zapisywa? swoje dane takie jak za??czniki pdf, jpg, png, gif, doc, xml, txt i mie? pewno??, ?e nie zostanie on zgubione. Masz jakie? pami?tkowe zdj?cie np. ze ?lubu, komunii ?w. Itd. albo posiadasz jakie? certyfikaty zapisane w PDF, zapisujesz do blockchaina i mo?esz spa? spokojnie do póki u?ytkownicy tacy jak ty, zapisuj? w sieci Coin swoje za??czniki. Wszystkie za??czniki zanim trafi? do blockchaina s? szyfrowane i tylko ty posiadasz klucz do ich odszyfrowania, nawet je?eli kto? dostanie dost?p do bloku to i tak nie b?dzie wstanie ich rozszyfrowa? wszystko dzi?ki spl?taniu Coina tylko ty jeste? spl?tany z twoimi za??cznikami. Coin b?dzie dzia?a? dopóki b?dzie ch?? u?ywania blockchaina przez u?ytkowników, a twoje dane b?d? tam bezpieczne i zawsze dost?pne nie zale?nie od pory dnia. Coin jest tak?e otwarty dla wszystkich, którzy potrzebuj? zapisywa? swoje prace w miejsca z którego maj? zawsze dost?p, a nie chc? przekazywa? ich poprzez e-mail, chc? zachowa? prywatno??. Kod jest pisany w PHP z po??czeniem z relacyjn? baz? danych sqllite, ca?kowicie scentralizowan?. Ca?o?? ma dzia?a? na serwerach obs?uguj?cych ?rodowisko PHP i sqllite. Raz dodane za??czniki zostaj? na zawsze na blockchainie Coin i nie mo?na ju? ich usun??. Daje to sporo mo?liwo?ci cho?by takich jak dodawanie plików licencyjnych z dok?adn? dat? dodania w celu odtworzenia dnia dodania.

Na obecn? chwil? zaimplementowano Proof of Work (PoW) trwaj? prace nad Proof of Stake (PoS).

Do poprawnego dzia?ania potrzebna jest zaimplementowana biblioteka php_mcrypt.dll na serwerze.

Mo?liwo?ci dzia?ania mo?na zobaczy? https://www.youtube.com/watch?v=mgZV0Mr6paM

Demo alfa Coin http://coin.joomla-cms.com.pl/